Podkreslené, Ateliér kresby, Akadémia umení, Banská Bystrica

Podkreslené, Ateliér kresby, Akadémia umení, Banská Bystrica
10. júla 2014 matus

Vystavujúci autori: Zuzana Antalová, Zuzana Badinková, Ivana Bajusová, Ján Bátorek, Maroš Belák, Martin Benko, Mariana Brinzová, Martina Caková, Adam Čerťanský, Gabriela Doľacká, Oľga Došová, Lucia Horvátová, Eliška Jurkovičová, Dominika Kačkošová,

Anna Krivanská, Dominika Malá, Dominika Margetová, Michaela Nováková, Samuel Ondrejka, Monika Orémusová, Katarína Prídavková, Mário Puterka, Vivienne Sálusová, Viera Šinalová, Drahomír Šťastný, Michaela Thanová,

kurátor výstavy: Doc. Štefan Balázs, ArtD.

spoločná výstava

10. 7. – 31. 8. 2014

Cieľom projektu výstavy Podkreslené je predstaviť zameranie a výsledky päťročnej existencie ateliéru Kresby na FVU Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý vedie Štefan Balázs. Výstava predstaví výber prác absolventov a poslucháčov ateliéru, porovnanie a zhodnotenie dosiahnutej úrovne a charakteru jednotlivých autorov, presnejšie definovanie prínosu skupiny výtvarníkov na začiatku svojej profesionálnej dráhy. Bude ju sprevádzať katalóg, ktorý bude dokumentovať práce študentov Ateliéru Kresby a jeho koncepciu.

Cieľom projektu výstavy Podkreslené je predstaviť zameranie a výsledky päťročnej existencie ateliéru Kresby na FVU Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý vedie Štefan Balázs. Výstava predstaví výber prác absolventov a poslucháčov ateliéru, porovnanie a zhodnotenie dosiahnutej úrovne a charakteru jednotlivých autorov, presnejšie definovanie prínosu skupiny výtvarníkov na začiatku svojej profesionálnej dráhy. Bude ju sprevádzať katalóg, ktorý bude dokumentovať práce študentov Ateliéru Kresby a jeho koncepciu.

Ateliér Kresby na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici funguje od roku 2008. Magisterský a bakalársky titul v ňom za ten čas získalo niekoľko absolventov, viacero poslucháčov sa úspešne zúčastnilo skupinových výstav napr: KEBABB Žilina, Cementáreň Banská Bystrica, FIGURAMA a iné.

Kresba v ateliéri je vnímaná v čo najvšeobecnejšej šírke a význame má poskytnúť poslucháčovi ateliéru komplexnú možnosť sebarealizácie v tvorivom procese. Okrem skúsenosti s precíznym kresliarskym štúdiom podľa skutočnosti, ktorá je neprenosnou a nenahraditeľnou skúsenosťou, poslucháč si osvojuje základy tvorivého procesu, preveruje svoje vlastné výtvarné možnosti, hľadá svoj vlastný umelecký výraz. Osvojené zručnosti potom dokáže používať ako samostatný spôsob myslenia s presahmi aj do iných médií.

Rozsah zvolených metód siaha od iniciačných, procesuálnych rituálov cez vedomé analytické a konštruktívne štúdie predmetnej skutočnosti a priestorových javov v paralelnom binokulárnom pohľade. Poslaním rôznych výrazových foriem je prehĺbenie a uvedomenie si obsahových a formálnych náležitostí tvorivého procesu. Ateliér vníma kresbu ako tvorivú činnosť, hľadá, ohmatáva hranice média, individuálnym poučeným rozhodnutím ich prekračuje.

Predpokladom úspešného naplnenia tohto cieľa je kritický diskurz a intelektuálny prístup k problému. Otvorenosť k experimentu je predpokladom úspechu. Predpokladá nové zadefinovanie kresby v kontexte poznanej tradície na jednej strane a nepoznanej utópie/ neznámej budúcnosti na strane druhej. Ateliérová výučba sleduje cestu od poznateľného a spoznaného k spoznávaniu neznámeho v zmysle osobnej interpretácie viditeľného a zviditeľneného. Štúdium viditeľnej skutočnosti je dôležitá predovšetkým na počiatku štúdia, predovšetkým v 1. ročníku. Postupne sa pridáva možnosť rozšíreného hľadiska na problém zadefinovaný v postupne vyučujúcim po čase aj študentom. Zrelý poslucháč môže vo svojich individuálnych programoch používať aj široko chápané prostriedky kresby alebo prostriedky ktoré už kresbou nenazývame /intermediálne presahy kresby/.

(Štefan Balázs)