Milan Hnat, multilingual

Milan Hnat, multilingual
17. mája 2014 matus

kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová

autorská výstava

17. 5. – 30. 6. 2014

Autorská výstava Milana Hnata (1959, Údol) predstavuje jeho najnovšiu tvorbu a voľne nadväzuje na jeho autorskú výstavu v MG RS v roku 1999. Mestská galéria v Rimavskej Sobote sa venuje prezentácii a výskumu umenia umelcov pôsobiacich v rôznych regiónoch Slovenska. Druhá výstava je preto zameraná na novšiu prácu umelca. Milan Hnat často krát vystavuje vo dvojici so svojou manželkou Evou Hnatovou, ktorej tvorba sa dá označiť ako solitérna a jej výtvarný program sa zaoberá témami človeka a jeho viery, človeka v mediálnom svete, ale aj existenciálnymi témami, v ktorých sa výrazne presadzuje príklon umelkyne k témam feministického umenia.

Milan Hnat je umelcom, ktorého tvorba má vrstevnatý vývoj ako v témach, technikách tak aj v myšlienkových odkazoch vychádzajúcich zo spojenia rôznych prístupov. Autorský názov výstavy multilingual pomenúva práve používanie jazyka viacerých médií od digitálnych fotografií po maľbu.

Na výstave sú prezentované cykly digitálnych fotografií: Industrial, 2010 – 2013, On line, 2010, Dark Matter Mystery, 2010 a malieb: akvarelové maľby National Geographic, 2013, súbor asambláží Bojiská a Terra, 2013, bodkované maľby Dot painting, 2013 a Transcendentálne etudy, 2013.

Vizuálne dominantným na výstave je výber malieb z rozsiahleho cyklu Eschatological, 2001 – 2013, v ktorom autor vychádza z tradície stredovekej maľby, odkazuje na jej rukopis, štýl a ikonografiu, ale vstupuje do nej vlastným maliarskym komentárom. Hnat pôvodne vyštudoval reštaurovanie maľby v ateliéri doc. I. Meszárošovej na VŠVU v Bratislave, ktoré mu poskytlo možnosti remeselnej, technickej a významovej rôznorodosti umenia, ktorú vie kreatívne používať vo svojej tvorbe. Práve mixovanie techník, hybridné spájanie remeselných prístupov minulosti a súčasnosti, obsahové odkazy vychádzajúce z kresťanskej ikonografie a súčasného mediálneho sveta sú konštrukciou jeho tvorby. Hnat je umelcom, ktorý sa zaujíma o spoločenské témy, na ktoré nahliada z pohľadu bežného človeka, jeho postavenia v spoločnosti, v okolitom svete, ale aj jeho vnútorných duchovných a mentálnych kvalít, ktoré odkazujú aj na vieru, morálku, ľudskosť a ich opozitá.

(Gabriela Garlatyová)

 

Milan Hnat

1959, Údol

Štúdium:

1974 – 1978 – Stredná umelecko-priemyselná škola, Košice. Odbor/špecializácia: Aranžerstvo – Výstavníctvo

1982 – 1988 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava. Odbor/špecializácia: Katedra reštaurovania / Reštaurovanie maľby

2001 – 2005 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava. Odbor/špecializácia: Umenie / Voľná výtvarná tvorba – Doktorandské štúdium Odborné aktivity:

1999 – 2008 – Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra výtvarnej tvorby a edukácie, Banská Bystrica. 2008 – 2010- Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej tvorby a edukácie,

2009 – 2012 – Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica. Odborný asistent, vedúci ateliéru Prípravný ateliér na Katedre maľby. Od od 2013 – do 2016 vedúci katedry; od 2014 – prodekan pre štúdium FVU AU.