Daniela Chrienová, VANISHING POINT

Daniela Chrienová, VANISHING POINT
14. augusta 2020 Stefan Balazs

Daniela Chrienová, VANISHING POINT

 

Vernisáž: 27. augusta 2020 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy od 28. augusta do 2. októbra 2020

Kurátorka výstavy: Martina Vyskupová

 

Názov výstavy „Vanishing Point“ (Miznúci bod) môžeme chápať v zmysle perspektívneho zobrazovania, ktoré Daniela Chrienová často využíva vo svojej tvorivej práci, ale tiež v súvislosti s narábaním s optickými vnemami. Autorka pracuje s dematerializáciou obrazu a jeho opätovnou materializáciou prostredníctvom filtrovaných motívov vytrhnutých z pôvodného kontextu. Maliarske realizácie vznikajú ako výsledok apropriácie predlôh z urbánneho či mediálneho prostredia vo forme fotografií alebo zastavených videí, kde je evidentná istá deformácia a neurčitosť. Daniela Chrienová sa sústreďuje najmä na premeny funkcie obrazu v súčasnej spoločnosti ovplyvnenej technologickým pokrokom a dnešnými vizuálnymi konvenciami. Kľúčové je pre ňu skúmanie našej vnútornej skúsenosti a vlastného zážitkového toku ako dôsledku určitých zobrazovacích, marketingových a interpretačných vizuálnych stratégií (maľby vonkajších reklamných plôch či zaznamenaných sekvencií videí z databázy YouTube a z filmovej produkcie). V rámci sprostredkovanej reality definuje priestor cez prizmu nepriamych informácií a vnemov pôsobiacich na naše zmysly a emocionálne prežívanie (pohľady cez okno či výseky bazénov videných cez hranice úrovne terénu a toku vody). Svoj výtvarný jazyk opiera o princípy a postupy realistickej maľby a narábanie s perspektívou.

Selekcia nových a starších malieb a akvarelov z niekoľkých kolekcií, ktorým sa autorka dlhodobo venuje, mapuje rozličné mechanizmy prítomné v súčasnom vizuálnom priestore (Window (od 2007), Pause (od 2009), Nedokonalé obrazy dokonalosti (od 2010), Swimming pool (od 2017)). Tematizuje virtuálne a urbánne priestory teda  prostredie, ktoré je organizované človekom. Autorka upriamuje pozornosť na to, ako kontrola a manipulácia sprostredkovaných vnemov ovplyvňuje našu obrazotvornosť a chápanie reality. Zväčša prispôsobenými obrazmi zaznamenaného okamihu si súčasne kladie otázku o zmysle a vnímaní dokonalosti a nereálne nastavených ideáloch krásy. Jedna z novších malieb, ktorá prezentuje jej aktuálny výtvarný a obsahový záujem, je solitérna kompozícia Below the water surface  Plastic sea s príznačným prvkom nepravidelnosti a nejasnosti. Interpretácia detailu prúdenia vody plnej plastového odpadu sa dá pochopiť nielen ako poukaz na transformáciu zrakového vnemu a možnosti vizuálnej skúsenosti. Môžeme ho vnímať aj ako prúd rôznych podnetov, ktoré sú reprodukované v obrazovej skladbe. V širšom zmysle ide o odraz interakcie spoločnosti s určitými hodnotami a stereotypmi so svojím prostredím, ktorá často ústi do krízy každodenného života.

Výstava „Vanishing Point“ hovorí nielen o dnešnej vizuálnej kultúre, meniacej sa perspektíve pohľadu a o diferencovanom vnímaní reality. Daniela Chrienová sa čoraz viac zamýšľa nad autentickosťou súčasnej vizuálnosti ako výsledku ľudskej činnosti, ktorá má vplyv na našu vlastnú existenciu. Na jednej strane so sebou prináša zdanlivú slobodu a voľnosť. Na druhej strane vyvoláva istý nepokoj a odcudzenie pôsobiace nielen na naše pocity ale aj na život človeka v spoločnosti. V dielach je formulovaná myšlienka vzrastajúceho virtuálneho, mediálneho, ale aj spoločenského materializmu a masového konzumu. Rovnako dôležitý je samotný proces vnímania, ktorý v konečnom dôsledku často relativizuje náš kritický úsudok a podvedomie.

Window, 2019, olej na plátne, 80 x 100 cm

Poster, 2018, olej a fixka na plátne, 120 x 170 cm

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Chrienová (*1984, Zvolen) absolvovala magisterské (2009) a doktorandské štúdium (2012) na Fakulte výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri maľby u Stanislava Balka. V roku 2006 sa zúčastnila stáže na Akademii Sztuk Pieknych v poľskej Wrocławi. Je viacnásobnou finalistkou súťaže Maľba – cena nadácie VÚB (2012, 2014 a 2016). Venuje sa maľbe, ktorú prezentovala na samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí. Autorka žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Výstavné projekty Mestskej galérie Rimavská Sobota v roku 2020 podporil Fond na podporu umenia.