Čerstvý nákup, Výstava zo zbierok galérie

Čerstvý nákup, Výstava zo zbierok galérie
2. septembra 2015 matus

Vystavujúci autori: Štefan Balázs, Erik Binder, Jana Farmanová, Květa Fulierová, Milan Hnat, Lýdia Jergušová Vydarená, Peter Kalmus, Barbora Kožíková Lichá, Juliana Mrvová, Jozef Mužila, Ivana Sláviková, Marián Straka, Géza Németh, Veronika Rónaiová, Ivan Slovenčák, Alžbeta Štefunková Szabó, Ján Triaška, Tibor Uhrín.

kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová

asistentka výstavy: Petra Filipiaková

spoločná výstava

2. 9. – 16. 10. 2015

Galéria bola zriadená v roku 1996 ako špecializovaná zbierkotvorná inštitúcia mestskou samosprávou. Zameriava sa na výskum a prezentáciu slovenského a regionálneho výtvarného umenia 20. storočia. MG RS je prvou galerijnou inštitúciou v Rimavskej Sobote, ktorá sa venuje výskumu, prezentácii a zberateľstvu súčasného slovenského umenia.

Zbierka špecializovaná na súčasné slovenské umenie vzniká postupne s výstavnou činnosťou galérie, nadväzuje najmä na zrealizované výstavy.

Koncepcia nákupu zbierky má zámer mapovania tvorby súčasných umelcov všetkých generácií. Zbierka umenia vznikla aj z darov umelcov, ale najmä s finančnou podporou grantov MK SR na akvizičnú činnosť galérie.

Umelci a umelkyne, ktorých diela sa nachádzajú v zbierke umenia MGRS:

Eduard Antal, Elvíra Antalová, Július Szabó, Rudolf Sikora, Štefan Balázs, Viktor Frešo, Ján Triaška, Vladislav Zabel, Erik Binder, Jana Farmanová, Ivana Sláviková, Květa Fulierová, Alžbeta Štefunková-Szabó, Milan Hnat, Marián Straka, Juliana Mrvová, Géza Németh, Ivan Slovenčák a ďalší.

(Gabriela Garlatyová)

 

Štefan Balázs

1958, Podbrezová

Štúdium:

1979 – 1985 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra maliarstva, Prof. E. Lehotská, akad. mal., Prof. F. Stoklas, akad. mal.

2000 – 2003 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra maliarstva, doktorandské štúdium, (ArtD.), Prof. Rudolf Sikora, akad. mal.

2005 – habilitoval na docenta (Doc.), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava.

Odborné aktivity:

od roku 1995 – Katedra výtvarnej tvorby, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004-2008 vedúci Katedry výtvarnej tvorby FHV UMB v Banskej Bystrici, od roku 2008 – docent, Akadémia umení Banská Bystrica, v rokoch 2009- 11 prodekan FVU Akadémie umení.

Žije a tvorí v Rimavskej Sobote.

 

Erik Binder

1974, Hnúšťa – Likier

1991 – 1999: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, doc. R. Jančovič, prof. D. Fischer. 1997 – 1998: Akademie výtvarných umění v Prahe, Vladimír Kokolia.

2000 – 2001: pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

2002 pôsobil ako asistent prof. D. Fischera na VŠVU v Bratislave. Tu tiež absolvoval doktorandské štúdium. V rokoch 2001 a 2007 bol finalistom Ceny Oskára Čepana.

Jana Farmanová

1970, Nitra

1989 – 1996 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, ateliér maľby Prof. Jána Bergera

 

Květa Fulierová

1932, Olomouc

1948 – 1952 – Vyššia škola umeleckého priemyslu v Brne, oddelenie grafiky: prof. Zdeněk Juna a Jan Brukner. Hudbu študovala u prof. Emila Hábu, Františka Veselku, Jozefa Brabca. Ako huslistka účinkovala v komorných združeniach.

Od roku 1990 je členkou Umeleckej besedy slovenskej a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. V rokoch 1958 – 2008 usporiadala viac ako 60 individuálnych výstav a zúčastnila sa na mnohých kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí.

 

Milan Hnat

1959, Údol

Štúdium:

1974 – 1978 – Stredná umelecko-priemyselná škola, Košice. Odbor/špecializácia: Aranžerstvo – Výstavníctvo

1982 – 1988 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava. Odbor/špecializácia: Katedra reštaurovania / Reštaurovanie maľby

2001 – 2005 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava. Odbor/špecializácia: Umenie / Voľná výtvarná tvorba – Doktorandské štúdium

Odborné aktivity:

1999 – 2008 – Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra výtvarnej tvorby a edukácie, Banská Bystrica. 2008 – 2010- Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej tvorby a edukácie,

2009 – 2012 – Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica. Odborný asistent, vedúci ateliéru Prípravný ateliér na Katedre maľby. Od od 2013 – do 2016 vedúci katedry; od 2014 – prodekan pre štúdium FVU AU.

 

Lýdia Jergušová-Vydarená

1940, Banská Bystrica

1957–1963 – Slovenská vysoká škola technická – Fakulta architektúry, Bratislava

1964–1968 – Vysoká škola výtvarných umení – od. prof. Petra Matejku, Bratislava

1998 – habilitácia na docenta na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava

1990–1999 – pedagogicky pôsobila na Katedre výtvarných disciplín, Fakulta architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

2000–2003 – viedla Ateliér alternatívnej grafiky na Fakulte výtvarného umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici

2002–2003 – pracovala ako prorektor pre rozvoj školy na Akadémii umení v Banskej Bystrici

2003–2007 – pracovala ako štatutár v občianskom združení profesionálnych výtvarníkov Slovenska v Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave. Venuje sa kresbe, ručne tkanej tapisérii, monumentálnej maľbe a grafike.

 

Peter Kalmus

1953, Piešťany

1972 – 1973 Vysoká škola hutnícka v Košiciach. Pôsobil v košickej alternatívnej výtvarnej scéne.

Od roku 1990 vystavuje v slovenských i zahraničných galériách a na festivaloch.

Barbora Kožíková

1976, Bratislava – 2015, Praha

1984 – 1990: Základná umelecká škola, ateliér akademického maliara Ladislava Čarného. 1990 – 1994: Strědní umělecko-průmyslová škola Uherské Hradiště.

1994 – 2001: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Otvorený ateliér prof. Rudolfa Sikoru.

1998 – 2000: doplnkové pedagogické štúdium, Ladislav Čarný.

 

Juliana Mrvová

1979, Bratislava

1994 – 1999 Francúzsko- slovenské bilingválne gymnázium v Bratislave

1999 – 2005 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2000 – 2001 Ateliér + – XXI, prof. D. Fischer

2001 – 2005 4. Ateliér, prof. I. Csudai

2005 – 2008 Doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, prof. I. Csudai

 

Jozef Mužila

1967, Ružomberok

1981 – 1985 – Stredná umelecko-priemyslelná škola, Kremnica, odbor umelecké kováčstvo

1986-1992 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, odbor maľba (doc. Rudolf Fila, akad. mal., prof. Eugénia Lehotská, akad. mal., doc. František Stoklas, akad. mal.)

 

Ivana Sláviková

1981, Hnúšťa

1998-2002 Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici, odbor: Umelecké odlievanie kovov pod vedením Milana Ormandíka akad. soch.

2002-2008 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra sochárstva pod vedením Doc. Juraja Saparu,

2006/2007 stáž na Akademia sztuk pieknych, Wroclaw/ Poľsko, ateliér Prof. Leona Podsiadleho.

2011- doktorandské štíúdium: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení. Doc. Juraj Sapara akad.soch.

Odborné aktivity:

2010/2011 pracovná stáž na Akademi výtvarných umění, Praha, ČR, ateliér konceptuálnej tvorby /Intermédia III. Tomáš Vaňek.

2011 – Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra sochárstva

 

Marián Straka

1976, Snina

1991 – 1995 – Škola Úžitkového Výtvarníctva v Košiciach odbor sochárstvo, od roku

1999 – 2005 – Fakulta umení, Technická Univerzita v Košiciach, Prof. Juraj Bartusz, 2004 – študijný pobyt na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, Prof. Jiří Beránek.

2009 doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave.

Odborné aktivity:

2005 asistent v Ateliéri Slobodnej Kreativity 3D, Fakulta Umení, Technická Univerzita v Košiciach.

Géza Németh

1979, Šahy

1995-1999 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava, kameňosochárske oddelenie,

1999- 2005 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Ateliér voľnej grafiky: Doc. Robert Jančovič, akad. mal.

 

Veronika Rónaiová

1951, Kremnica

1966 – 70 Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, aranžérsko-výstavné odd.

1970 – 76 Vysoká škola výtvarných umení, oddelenie voľnej grafiky

1976 – 1998 Umelkyňa v slobodnom povolaní

1998 – 1999 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydra, Bratislava

1998 2003 Fa STU v Bratislave

2002 Habilitácia na docentku na Vysokej škole uměleckého průmyslu, Praha

2003 Katedrapedagogiky výtvarnej výchovy PdF TUvTrnave.

Žije atvorí v Bratislave

 

Ivan Slovenčák 1980, Rimavská Sobota Ivan Slovenčák v Rimavskej Sobote absolvoval Základnú umeleckú školu.

1994 – 1998: Stredná priemyselná škola Samuela Stankovianskeho v Banskej Štiavnici 1998 – 2005: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Ateliér súčasnej maľby prof. Františka Hodonského a Ateliér interaktívnej maľby prof. Stanislava Balka.

Žije v Banskej Štiavnici, pedagogicky pôsobí na SPŠ Samuela Mikovíniho (konzervátorské a reštaurátorské práce so zameraním na papier, staré tlače a knižné väzby).

 

Alžbeta Štefunková-Szabó

1941, Trnovec nad Váhom

1995-1999 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava, kameňosochárske oddelenie,

1999- 2005 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Ateliér voľnej grafiky: Doc. Robert Jančovič, akad. mal.

 

Ján Triaška

1977, Novy Sad

Štúdium:

1996 – 1999 – Akadémia umenia v Novom Sade, Katedra maľby, Ateliér profesora Jovana Rakidžića.

2003 – Vysoká škola výtvarných umení, magisterské štúdium, Katedra maľby. Ateliér profesora Jána Bergera, Bratislava.

2007 – Vysoká škola výtvarných umení, doktorandské štúdium, Katedra maľby, ateliér profesora Jána Bergera, Bratislava.

Odborné aktivity:

2007 2008 – Akadémia umení v Banskej Bystrici. V rokoch

2005 2014 – Univerzita Komenského, PdF, KVV v Bratislave.

2014 Akadémii umení, Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici.

Žije a pracuje v Bratislave.

 

Tibor Uhrín 1966 Martin) 1984 – 1989 – STU v Bratislave, oddelenie priemyselného dizajnu (Jarolím Vavro) 2003 – 2006 – doktorandské štúdium v odbore dizajn na Fakulte architektúry STU v Bratislave 2007 – umelecko – pedagogický titul docent udelený Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave

2016 umelecko – pedagogický titul profesor udelený Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave

Odborné aktivity: 1989-2002 – pedagóg na oddelení Tvorby hračiek, ŠÚV v Kremnici

2002-2003 – externý pedagóg na VŠVU v Bratislave, Katedra dizajnu

október 2002, august 2009- pedagóg pre tvorbu hračiek a dizajnu objektov z dreva na Škole pre umenie a remeslá, Santo Domingo, Bogota, Kolumbia 2003 – Katedra dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach