Roland Neupaer, Ranné tváre

Roland Neupaer, Ranné tváre
28. februára 2014 matus

kurátorka výstavy: Angelika Matušková

autorská výstava

28. 2. – 30. 4. 2014

Roland Neupauer je začínajúci autor, ktorého súčasné pôsobenie vo svojom rodisku na Gemeri čiastočne spôsobilo to, že sa ťažko dostáva do povedomia umeleckej odbornej verejnosti. Jeho nepatričnú marginalizáciu spôsobuje aj ťažká choroba, napriek ktorej však je Roland Neupauer veľmi plodným autorom. V kontexte súčasného výtvarného umenia na Slovensku patrí k výrazným individualitám s veľkým potenciálom, ktorý prináša nový, svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych problémov.

Roland Neupauer je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba, ateliér profesora J. Bergera. V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť. Je typom výtvarníka, pre ktorého sa maliarske médium stáva najzrozumiteľnejším prostriedkom, pomocou ktorého komunikuje divákovi vlastný názor a nazeranie na svet. Upúšťa od doterajšieho programového štúdia maľby, ako aj od klasických zákonitostí obrazovej kompozície. Jeho predchádzajúci remeselný prístup k maľbe sa pretransformoval do spontánneho a intuitívneho procesu tvorby. Uvoľneným, expresívnym rukopisom zachytáva zmyslové pôsobenie svojho bezprostredného okolia a vnútorne oslobodený od akýchkoľvek pravidiel necháva prehovoriť farbu, gesto a emócie. Jeho nesporná maliarska zručnosť dáva týmto kompozíciám vážnosť a pravdivú výpovednú hodnotu. Najčastejšie abstrahuje krajinu a prvky z prírody. Autor pracuje s fenoménom krajiny ako s nosným motívom, pričom jednotlivé jej výseky a časti ďalej posúva, pretvára a nanovo definuje. Technika oleja na plátne mu umožňuje dosiahnuť zamýšľanú atmosféru a hĺbku v obraze. V mnohých kompozíciách sa objavujú kubizujúce formy, ktoré zaujímavým spôsobom budujú obrazový priestor . Veľmi živou a sviežou farebnosťou dosahuje silné pôsobenie na diváka. Jeho maliarsky štýl a prístup je ťažko zaraditeľný. Expresívny a silne sugestívny výraz kompozícií, môže pôsobiť na diváka rušivo, čo aj často je autorovým zámerom. Prvoradá je snaha zanechať dojem, akýkoľvek. U Neupauera je maliarska skúsenosť povýšená nad všetky ostatné skúsenosti a stáva sa istou formou terapie. Zachytáva, premýšľa, analyzuje, vrství a pretvára. Výrazná je procesualita v jeho dielach. Mnohé kompozície vznikli premaľbou iných. V procese premeny, sa často vďaka náhode, objavili nečakané nové významy a odkazy. Niektoré obrazy pretvára opakovane aj dlhší čas, alebo ich úplne zničí. Tento moment je dôležitý z hľadiska vzťahu autora a diela, ktorý je stále živý a aktuálny. V Neupauerovej tvorbe je kladený najväčší dôraz na spontánnosť a samodefinovanie diela, ktoré sa mení v procese autorskej intervencie.

(Angelika Matušková)

Roland Neupauer 1980, Rožňava 1994-1998, ŠÚV Škola úžitkového výtvarníctva, odbor: Propagačná grafika 1998-2004, VŠVU Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, odbor: maľba,

1998-2001, ateliér Prof. Rudolfa Sikoru 2001-2004, ateliér Prof. Jána Bergera 2003, študijný pobyt na škole Akademia Sztuk Pięknych v Poznani