Vydanie publikácie Štefan Balázs, 2011 – 2021. Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021

Vydanie publikácie Štefan Balázs, 2011 – 2021. Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021
20. januára 2022 Stefan Balazs

Online prezentácia 31. januára, 16.00 hod.
Facebook, Mestská galéria Rimavská Sobota
Anotácia:
Monografický katalóg Š. Balázsa predstavuje jeho tvorbu výberom malieb a kresieb z
ostatných 10 rokov a prináša bohatý obrazový prehľad členený do troch oddielov: Kruhy, Siete
a špirály, Krčenie plochy – skladanie tvaru – nájdenie nového tvaru. Tri odborné štúdie, prvá
od historičky umenia Evy Kapsovej, ďalej od teoretičky umenia a kurátorky Aleny Vrbanovej,
ktorá sa tvorbe Š. Balázsa dlhodobo a prínosne venuje a eseje od historičky umenia a
pamiatkárky Zuzany Labudovej pojednávajú o kontextualite diela Š. Balázsa, tematike a jeho
programe ako aj o jeho špecifických autorských prístupoch. Úvodnú štúdiu pripravila G.
Garlatyová, editorka publikácie. Grafickým dizajnérom knihy je Patrik Ševčík.
Štefan Balázs je geometrický abstrakcionista. Jeho maľbu by sme určite mohli charakterizovať
aj takto a uvažovať o nej v súvislosti s tendenciou geometrickej abstrakcie, prípadne ďalšími
tendenciami ako op-art, minimalizmus či neo-geo. V zásade by sme mali teda vychádzať
z komparácií s inými maliarskymi dielami, ktoré nám jeho maľba „pripomenie“. Iste je
podnetné vytvárať analógie, ktoré nám umiestňujú diela umenia do medzinárodného
kontextu, zobrazujú sa v ňom, umiestňujú. Vytvárajú určitý základ, platformu, pretože
geometrická abstrakcia je ako princíp pomerne uzatvoreným priestorom umenia, má svoje
dejiny, témy, zámery, aj avantgardnú agendu, ktorá je predmetom postmoderného
prehodnocovania, čím sa však jej hegemónnosť otvára.
Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
Publikácia reprezentuje výlučne názor jej autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

Obsah
Gabriela Garlatyová: Prológ. Lineárne maľby Štefana Balázsa. Linear paintings of Štefan Balázs
Eva Kapsová: Pramene fascinácie. Estetika Štefana Balázsa postavená na logike a poriadku.
Sources of Fascination. The Aesthetics of Štefan Balázs Based on Logic and Order
Alena Vrbanová: Hedonika redukcie, geometrie a minimalizmu maľby. Hedonism of
Reduction, Geometry and Minimalism of Painting
Zuzana Labudová: Mapovanie zo stredu obrazu. Mapping From the Centre of the
Picture
Kruhy, siete a špirály, Circles, Nets and Spirals
Krčenie plochy – skladanie tvaru – nájdenie nového tvaru, Surface Shrinkage – Form Folding –
Finding a New Form
Zoznam diel autora, List of Works
Biografia autora, Artist’s Biography
Výstavy, Exhibitions
Štefan Balázs, 2011 – 2021
Vydala Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021
ISBN 978-80-971240-3-8
Editorka: Gabriela Garlatyová
Autorky textov: Eva Kapsová, Alena Vrbanová, Zuzana Labudová
Grafický dizajn: Patrik Ševčík
Recenzie: Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Katarína Bičanová
Preklady do angličtiny, English Translations: Katarína Bičanová
Jazykové korektúry, Proofreading: Martin Ceber
tlač / EQUILIBRIA, s.r.o.

Autorky:

Mgr. Gabriela Garlatyová, Ph.D. (1972). Historička umenia. Je kurátorkou Archívu Marie
Bartuszovej v Košiciach, pôsobí ako kurátorka Mestskej galérie v Rimavskej Sobote a na
Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, kde prednáša
o umení druhej polovice 20. storočia. Venuje sa súčasnému umeniu, najmä maliarstvu
a sochárstvu obdobia 60. – 80. rokov so zameraním sa na tvorbu ženských autoriek.

Prof. PhDr. Eva Kapsová, PhD. (1954). Estetička a teoretička výtvarného umenia. Pôsobí
v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie (ÚLUK) na Filozofickej fakulte UKF v Nitre
a Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo výskume sa zameriava na
problematiku interpretácie umeleckého diela, semiotiku vizuálnych fenoménov a teóriou a
históriou súčasného výtvarného umenia. Je autorkou viacerých katalógov k výstavám
súčasného umenia, na ktorých sa kurátorsky podieľala.
PhDr. Alena Vrbanová, PhD. (1960). Historička, teoretička a kritička umenia. V rokoch 1984 –
2007 pôsobila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici ako kurátorka zbierok a výstav; v rokoch 1992
– 1995 a 1999 – 2007 ako riaditeľka. Od roku 2003 pôsobí na Fakulte výtvarných umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zameriava sa na výskum a reflexiu umenia 2. polovice 20.
storočia a na oblasť umeleckej grafiky. Kurátorsky realizovala viacero významných
autorských a tematických výstav slovenského umenia.

Mgr. Zuzana Labudová, PhD. (1974). Historička umenia. Pôsobí ako odborná radkyňa na
Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach a je externá vyučujúca dejín umenia na Katedre
teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa dejinám a
teórii architektúry so zameraním na 19. storočie, pamiatkovej ochrane, dejinám dizajnu
a súčasnému dizajnu, kritike, výskumu architektúry a príležitostne aj kurátorskej činnosti.