Socha BB

Socha BB
2. júla 2017 matus

 

Socha BB, Katedra sochárstva a priestorovej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici

vystavujúci autori: Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gáspár, Miroslav Brooš, Eva Masaryková, Ivana Sláviková,

kurátor výstavy: Roman Popelár

spolukurátor: Miroslav Zelinský

otvorenie výstavy: v piatok 7. 7. 2017 o 17,00 hod.

v priestoroch MG RS na Hlavnom námestí 5 v Rimavskej Sobote

Výstavy Mestskej galérie Rimavská Sobota v roku 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov výstavy je odkazom sochárov na výstavu spred roka, kedy sa v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote uskutočnil projekt pedagógov Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici s názvom Maľba BB. Vtedy sa prierezom tvorby publiku predstavili maliari, dnes máme možnosť vidieť výberovú výstavu siedmych sochárov pôsobiacich na AVU v Banskej Bystrici pod obdobným názvom. Pohľad do média z pozície profesora, docenta, odborných asistentov. Rozmanitosť prístupov k témam i k materiálu. Pohľad na sochu z pozície takmer troch generácií…

Je namieste položiť si otázku, čo tento výtvarne nesúrodý okruh ľudí spája (okrem spoločného pedagogického pôsobenia): vyhranenosť autorských programov, v ktorých všemožne prekračujú pole tzv. klasickej sochy intermediálnymi presahmi a zvyšujú tak sugestívnosť výpovede. Alebo osobnými príbehmi, ktoré dielam dodávajú autenticitu. Práve naratívnosť a sociálny kontext mnohých vystavených prác dodávajú výslednej expozícii aktuálnosť. Poctu nežijúcim kolegom sa rozhodli prejaviť: Ivana Sláviková Márii Bartuszovej (1936 – 1996), – dôležitej predstaviteľke stredoeurópskeho sochárstva 2. pol. 20. storočia a Eva Masaryková Michalovi Moravčíkovi (1974 – 2016), kolegovi a bývalému spolužiakovi, ktorý sa začiatkom tzv. nultých rokov „vzoprel“ akademickej figurálnej tradícii v okruhu svojich kolegov i školiteľa Jozefa Jankoviča a nasledujúcich pätnásť rokov patril k výrazným postavám slovenskej neokonceptuálnej sochárskej scény.

Výstava (ako celok) je akýmsi ART LABom – nazretím do tvorivých dielní spektra umelcov, ktorí sú profesijne často spolu. Sú teda vystavení tlaku osobnej komunikácie, deklarovaniu a obhajovaniu osobných stanovísk a umeleckých programov, čo nezriedka vedie nielen ku konfrontácii, ale aj nepriamemu ovplyvňovaniu postojov k tvorbe. A práve výstava v Rimavskej Sobote môže tieto fakty potvrdiť alebo zamietnuť. (Roman Popelár)

Výstava predstavuje kompaktný, ale v žánrovej mnohosti taktiež zároveň rôznorodý celok tvorcov katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení banskobystrickej Akadémie umenia. Akokoľvek majú všetci vystavujúci sochársky základ, mnoho z nich v priebehu tvorivého vývoja prijalo i iné vyjadrovacie možnosti. Svedčí to jednak o tolerantnom a inšpirujúcom vedení tejto inštitúcie, ale taktiež o ochote a vôli vstupovať do nových materiálovo-ideových priestorov a permanentne umelecky reflektovať prudko s premenlivou skutočnosťou v zmysle estetickom, hodnotovom i sociálnom.

Na výstave sa teda predstaví dlhoročný vedúci katedry a súčasný dekan fakulty doc. Juraj Sapara. V aktuálnej  tvorbe sa drží sochárskeho fundamentu, pracuje s rôznymi materiálmi, od dreva po plexisklo, tematicky ho zaujímajú významy tvarových archetypov.

Jozef Suchoža reflektuje často aktuálne spoločenské a kultúrne dianie ale vždy v tvare, ktorý nesie značnú symbolickú platnosť a obracia sa taktiež k obecne ľudským dimenziám súčasného sveta.

Marek Galbavý, podobne ako Suchoža, sa necháva osloviť mnohostrannou prítomnosťou, kombinuje materiály i techniky, vytvára „živé“ objekty, často pracuje so svetlom.

Peter Gáspár je verný tradičným materiálom a technikám, svoje figurálne práce realizuje taktiež vo verejnom priestore a architektúre.

Miroslav Brooš naopak využíva možností mäkkých materiálov, často v kombinácii s umením akcie.

Eva Masaryková zmenila pôvodný sochársky záujem v neokonceptuálne videnie tvorby, využíva možnosti nových médií i ready made.

Ivana Sláviková, súčasná vedúca katedry, rozširuje možnosti chápania sochárskeho umenia multimateriálovým a multižánrovým smerom. Pracuje s vlastným telom, s fotografiou i textom.

(Miroslav Zelinský)

 

Jozef Suchoža (1978)
V roku 2003 absolvoval v Ateliéri Socha – plocha – priestor doc. Juraja Saparu akad. soch. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2010 získal doktorát Voľného výtvarného umenia (Priestor aj ten virtuálny, ako univerzum podmieňujúce a determinujúce akýkoľvek tvorivý počin) na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Od roku 2004 pôsobí ako asistent na katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici Fakulty výtvarných umení. V rokoch 2011 – 2014 pôsobil ako prodekan pre štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od roku 2014 vedie Prípravný ateliér na katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici, Fakulty výtvarných umení.Oblasti tvorby socha, environment, inštalácia, objekt, intermédia, performancia, kresba
Jeho tvorba sa zameriava na priestorové videoinštalácie, environmenty s dôrazom na umenie site-specific a presahmi do umenia akcie. Ideová či ikonografická oblasť tvorby je orientovaná na ritualizovaný vzťah k priestoru zameraný prevažne na oblasť individuálnej mytológie a archetypálnej pamäte a existencie subjektu. Vizuálna stránka prác sa rozširuje o rozmer zvuku a do inštalácií zapája účinok svetla, akciu, živel ohňa, vody, prúdenie vzduchu, fenomén prázdna ako metaforu znovuzrodenia. V roku 2007 mal v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote prvú autorskú výstavu s názvom aethereus/ prchavý, kurátorka: Gabriela Garlatyová.

 

Juraj Sapara (1947)

doc. Juraj Sapara akad. soch. vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu – odbor kameňosochárstvo, ktorú absolvoval v roku 1967. Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1973 ukončil štúdium figurálneho sochárstva v ateliéry prof. J. Kostku. Po ukončení štúdia pracuje ako vedúci výtvarného odboru na ĽŠU v Senci do roku 1984. Od roku 1985 do roku 1995 tvorí ako umelec v slobodnom povolaní. V tomto období sa venuje prevažne voľnej sochárskej tvorbe, tvorbe v architektúre, komornej plastike a medaile. Paralelne sa zaoberá kresbou, maľbou a neskôr i počítačovou grafikou. V roku 1989 je spolu zakladajúcim členom sochárskeho združenia GERULATA ako aj zakladajúcim členom Združenia medailérov Slovenska (1990), ktorého je dodnes členom. V roku 1992 organizuje v Bratislave Medzinárodné sochárske sympózium „Socha – Hudba“, s podporou MK SR, ŠFK Pro Slovakia a SVÚ. V 1994 roku organizuje a je spoluzakladateľom Medzinárodného sochárskeho sympózia „BRONZ“. Od roku 1995 do roku 2004 pedagogicky pôsobí na SPŠG v Bratislave kde vyučuje počítačovú grafiku a grafický dizajn. V roku 1996 organizuje Medzinárodné medailérske sympózium Moravany 96´, s podporou MK SR, ŠFK Pro Slovakia a SVÚ. Od roku 1997 dodnes pôsobí ako člen komisie guvernéra Národnej banky Slovenska pre posudzovanie pamätných mincí. Od roku 1997 pôsobí pedagogicky na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, najprv na katedre grafiky a od roku 1999 na katedre sochárstva. Od roku 2000 doposiaľ, vedie ateliér : „SOCHA – PLOCHA – PRIESTOR“ a neskôr ateliér : „SOCHA a aplikované médiá a od roku 2001 do roku 2008 aj katedru sochárstva. V roku 2003 – 2004 zastáva funkciu prorektora pre štúdium a rozvoj. V roku 2004 je habilitovaný na docenta v odbore výtvarné umenia na VŠVU v Bratislave. Od roku 2013 je členom vedeckej a umeleckej rady Univerzity TomášeBati v Zlíne. Je členom Komisie KEGA pri MŠ SR. Svoju tvorbu pravidelne prezentuje doma i v zahraničí. Vystavoval v: SK, CZ, HU, PL, D, A, DK, FIN, GB, I, P, CH, RUS, RCH, USA, BG. V roku 2017 bude mať v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote autorskú výstavu s názvom ex POST v kurátorskej spolupráci s PhDr. Alenou Vrbanovou.

 

Marek Galbavý (1987)

Štúdium
2012 – 2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, katedra sochárstva, Interní doktorand u doc. Juraja Sapara akad. soch,

2010 – 2011 mobilita – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálnych komunikácií, Ústav vizuální tvorby, 3D design

2006 – 2012 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, katedra sochárstva, ateliér socha a aplikované média, doc. Juraj Sapara akad. soch,

2002 – 2006 Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica (odb. Štukatérstvo)

 

Miroslav Brooš (1952)

Štúdium:
1968 – 72 – SPŠG-Praha
1972 – 74 – Pedagogická fakulta Banská Bystrica
1975 – 80 – AVU, Katedra Textilnej tvorby, prof. M. Varbanov, prof. M. Josifova, prof. D. Balev, prof. I. Ignatov.

Odborné zameranie:
Venuje sa FiberArt-u, umeniu papiera, objektu, environmentu, performancii, maľbe, umeniu spolupráce.
Realizoval viac ako dve desiatky individuálnych prezentácií svojej tvorby(Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko). Participoval na mnohých kolektívnych výstavných podujatiach na Slovensku. V zahraničí prezentoval svoju tvorbu na viac ako 50 kolektívnych výstavných podujatiach (Anglicko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Francúzsko, Kanada, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, USA) Zúčastnil sa viacerých medzinárodných sympózií zameraných na umenie papiera, voľnú textilnú tvorbu, maľbu, landart (Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Slovensko). V roku 2002 sa zúčastnil na kolektívnej výstave pedagógov Katedry výtvarnej tvorby FHV Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, (autori: Miroslav Brooš, Martin Kratochvil a Jana Vatrálová) v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote.

 

Peter Gáspár

Doc. Peter Gáspár akad. soch. absolvoval štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor kameňosochárstvo v rokoch 1967-1971. Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor figurálne sochárstvo v ateliéri prof. J. Kulicha v rokoch 1971-1977. Po ukončení štúdia od roku 1977 pôsobil na Katedre sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Viedol prípravný ateliér 1. a 2. ročník. Habilitovaný na docenta v odbore sochárstvo bol v roku 1988. Ako pedagóg pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave až do roku 1991. V období od roku 1991 – 2000 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní, pričom v rokoch 1996-1997 pôsobil opäť ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2000 až doteraz pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie Ateliér figurálneho sochárstva, bakalársky stupeň štúdia. V rokoch 2008 – 2013 pôsobil ako vedúci Katedry sochárstva. Vo svojej odbornej praxi sa venuje hlavne figurálnej sochárskej tvorbe, komornej plastike a sochárskej tvorbe v architektúre. Medzi významnejšie diela v architektúre patrí súsošie In memoriam v Komárne, plastika Prometeus pred jadrovou elektrárňou v Mochovciach, pamätník spisovateľa Sándora Máraia v Košiciach a pamätník Chavivy Reikovej v Banskej Bystrici. Za jeho tvorbu mu boli udelené viaceré ocenenia ako Cena Martina Benku, cena Sochy piešťanských parkov, Cena M.S. mesterdíj v Budapešti. Je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Žije a tvorí v Bratislave.

 

Eva Masaryková (1968)

Eva Masaryková je radená k autorom gendrovo citlivých výtvarných tendencií slovenského sochárstva. Študovala na bratislavskej Strednej umeleckopriemyselnej škole keramiku (1982 – 86) a keramiku a sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1991 – 97. Štúdium v roku 2007 zavŕšila dizertačnou prácou pod názvom Vstup, vkročenie, obklopenie, prestúpenie, vtisnutie… o zmene telesného vnímania diela nových médií.
Pod vedením prof. J. Jankoviča sa behom štúdia sochárstva odklonila od tradičného sochárskeho uvažovania k neokonceptuálnemu pohľadu a vyjadrovaniu.
Od neokonceptuálneho objektu sa dostala k videu a videoinštalácii, ktorou sa zaoberá posledných pätnásť rokov. Jej práce berú do úvahy sociálny kontext, ako štvorkanálová videoinštalácia Cezseba/ Layers s Ľ. Sajkalovou a D. Matejom o osude 35 slovenských synagóg, realizovaná in situ pre šamorínsku synagógu v r. 2006. Iné jej témy sú intímne, vo videoinštaláciách reaguje na daný konkrétny priestor, priestoru s jeho špecifickými danosťami prispôsobuje svoj výtvarný zámer. Vytvára videoobjekty a objekt ako súčasť inštalácie.
V tvorbe sa nevyhýba odľahčenému pohľadu na problematiku, ready-made-u a novým sochárskym materiálom.
Okrem autorskej tvorby sa venuje organizačnej a kultúrnej aktivite na poli súčasného umenia, kurátorstvu a textom o umení. Je aktívnou a poprednou členkou sochárskych združení Cabeza Colectiva a Resculpture. sk, Asociácie sochárov.
Pedagogicky pôsobila v rokoch 2007 – 2010 na VŠVU v Bratislave a od roku 2012 ako odborná asistentka na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

Ivana Sláviková (1981)

Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD. V roku 2008 absolvovala v Ateliéri Socha a aplikované médiá doc. Juraja Saparu akad. soch. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
V roku 2011 získala doktorát v odbore Voľné výtvarné umenie (Socha ako médium schopné interpretačnej univerzálnosti) na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas doktorandského štúdia absolvovala pracovnú stáž na Akadémii umení v Prahe v ateliéri Intermédia 3, škola Tomáša Vaňka.
Od roku 2011 pôsobí ako odborná asistentka na katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici Fakulty výtvarných umení. Od roku 2013 pôsobí ako vedúca katedry sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa zameriava prevažne na sochársky a priestorový prejav. Jej výtvarný jazyk sa hlási k postminimalizmu sochárských podôb, zachytávania stôp s prvkami osobnej mytológie a odkrývania atrofovanej pamäte. V škále aktuálnych umeleckých prejavov jej tvorby sa objavuje aj text art, fotografia a jej animácia, pričom používa seba – svoju postavu, ako symbolického zástupcu iného príbehu či ako metaforu nadčasovosti.
Svoje diela vystavuje na domácej ale aj medzinárodnej pôde, či už na samostatných alebo kolektívnych výstavách, napr. Nepovinná výstava k SNP – Košice – Kunstahalle (2014), Zo zbierky GCM Galeria CypriánaMajerníka (2014), Informacionens drogerie, Kulturedrogerie, Viedeň, (AT) (2012) Spurensicherung Nemecko/ Leipzig (DE), (2013), Folk recykling – Dům u dobrého pastýře, Brno (CZ) (2013) atď.
Je spoluautorkou zborníka Forma – Zborník o súčasnom sochárskom umení (2011).

Na prelome rokov 2012/2013 mala v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote autorskú výstavu  názvom X v kurátorskej koncepcii Niny Vrbanovej.