Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu kurátora / kurátorky výstav a zbierky umenia Mestskej galérie v Rimavskej Sobote.

Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu kurátora / kurátorky výstav a zbierky umenia Mestskej galérie v Rimavskej Sobote.
31. augusta 2021 Stefan Balazs

Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota vypisuje výberové konanie na pozíciu kurátor / kurátorka umenia v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote.

 

Kurátor v zmysle štatútu Mestskej galérie v Rimavskej Sobote odborne spracúva problematiku súčasného vizuálneho umenia, samostatne realizuje výskumnú, publikačnú a kurátorskú prácu s prihliadnutím na kontext regionálneho umenia, ďalej:

– aktívne a samostatne realizuje koncepciu výstavnej činnosti, podieľa sa na produkčnej činnosti výstav a na propagácii výstav a celkovej odbornej činnosti galérie,

– spravuje Zbierku umenia MG RS, na základe výskumu navrhuje nové akvizície do zbierkového fondu galérie, podáva návrhy konzervátorské a reštaurátorské zásahy, spracúva dokumentáciu zbierok a pod.

– iniciatívne zabezpečuje mimorozpočtové zdroje financovania, grantové schémy, sponzoring.

Vzdelanie a požadovaná prax:

– ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: Vedy o umení a kultúre, 41., Umenie, 39., podľa Sústavy študijných odborov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf

– všeobecný kultúrny rozhľad a odborné vedomosti s osobitným zreteľom na činnosť MG RS a vizuálne umenie 2. pol. 20. a 21. storočia,

– pracovný záujem a identifikácia s inštitúciou,

– dobrá znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií (skúsenosť s tvorbou digitálnych obsahov je výhodou),

– znalosť maďarského jazyka a cudzích jazykov vítaná,

– bez  požiadavky na odbornú prax, vhodné aj pre absolventa.

 

Osobné spôsobilosti: samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, časová flexibilita, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, spoľahlivosť.

 

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov e-mailom na riaditel@domkultury-rs.sk do 20. 9. 2021 (vrátane). Uchádzačov/uchádzačky bude posudzovať odborná komisia.

Predpokladaný termín konania VK: 23. 9. 2021 o 9.00 hod.

Predpokladaný dátum nástupu: 1. 10. 2021

 

Požadované podklady:

  1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania – Motivačný list,
  2. Štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej činnosti,
  3. Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia.

 

Žiadosť so súhlasom na spracovanie osobných údajov spolu so štruktúrovaným životopisom a prílohami je potrebné zaslať na email. adresu: riaditel@domkultury-rs.sk.

Uchádzači sú povinní zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF.

 

Prípadné otázky, prosím, adresujte emailom na: mestska.galeria.rs@gmail.com a riaditel@domkultury-rs.sk

 

Zverejnenie oznámenia:

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1871493/kurator-ka-historik-cka-umenia-v-mestskej-galerii-v-rimaskej-sobote?filter_vpm=1&fbclid=IwAR3FT6xZ4cFWvDGWEqXxOr3A0DlVW0Hl7cJpv97Vz1k2i-rOPbLqsj3DNDk

 

Na stránke Mestského kultúrneho strediska: http://www.domkultury-rs.sk/

a

https://www.facebook.com/www.mgrs.sk

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Meno a priezvisko, /obchodné meno/ ……………………………………………………………………………… trvalý pobyt, /miesto podnikania/ …………………………………………………………………………………… rodné číslo, …………………………………………………………………………….

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. V zmysle zákona Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách pre inštitúciu Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota súvisiacich s hľadaním práce u vás v spoločnosti.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie vo vašej spoločnosti.

Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.

 

dňa ………………………………..

 

vlastnoručný podpis …………………………………….