NOC V GALÉRII v sobotu 14. mája 2022

NOC V GALÉRII v sobotu 14. mája 2022
9. mája 2022 Stefan Balazs

 

od 16.00 – 18.00 hod.

Komentovaná prehliadka výstavy Marek Jarotta, Núdzový stav s autorom a kurátormi výstavy Luciou Jarotta a Štefanom Balázsom.

Od 18.00 – 21.00: Prezentácie publikácií vydaných Mestskou galériou v Rimavskej Sobote: monografia Marie Bartuszovej, monografický katalóg Štefan Balázs a Zborník textov o výstavách MG RS. 

 

 

Vydanie publikácie Maria Bartuszová, Archív Marie Bartuszovej, Košice, 2021, spoluvydavateľ: Mestská galéria, Rimavská Sobota

 

Prvá monografia sochárky Marie Bartuszovej predstavuje dielo našej najvýznamnejšej umelkyne, ktoré je objavené a zhodnotené v medzinárodnom kontexte. Očakávanou je aj pripravovaná výstava autorky v Tate Modern v Londýne v roku 2022.

Maria Bartuszová (1936 – 1996) sa narodila v Prahe vo vtedajšom Československu, študovala v ateliéri keramiky a porcelánu na VŠUP, ale väčšinu svojho života prežila v Košiciach. Monografia v štyroch chronologicky členených kapitolách prináša komplexný prehľad jej sochárskej tvorby, autorských techník a metód, tém a myšlienok, ktoré boli dlhý čas neznáme. Súčasťou knihy sú aj eseje významných zahraničných autorov.

Zvláštnosťou prístupu Marie Bartuszovej je koncentrácia na intímne prežívanie umenia, ktoré vníma kreativitu prírody a je napojené na princípy fungovania univerza. Poznatky z prírodných vied, kombinované s holistickým prístupom, ale aj schopnosť intuitívneho vedenia či hry ako tvorivej imaginatívnej činnosti, používala ako konceptuálnu metódu pri experimentovaní s materiálmi a remeselnými možnosťami sochárstva. Jej morfologické myslenie hľadalo tvarovú dokonalosť a haptickú príťažlivosť, ktorá nabáda človeka na dotyk – na vnútorné priblíženie a intímne prežívanie, vychádzajúce z telesného a duševného zážitku. Vyžaruje z neho fascinácia životom, ale aj pokora k nemu, obe sú hnacou silou jej tvorenia.

Editorka: Gabriela Garlatyová, historička umenia, kurátorka Archívu Marie Bartuszovej v Košiciach a Mestskej galérie v Rimavskej Sobote.

Autori esejí: Ruth Noack, historička umenia, kritička, kurátorka výstavy documenta 12, 2007, riaditeľka a kurátorka Corner at Whitman-Walker, Washington D.C.

Joanna Mytkowska, historička umenia, kurátorka a riaditeľka Múzea moderného umenia vo Varšave, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Jan Verwoert, kurátor, kritik a autor textov o súčasnom umení, profesor na Oslo National Academy of the Arts a na Piet Zwart Institute, Rotterdam.

Vladimír Beskid, historik umenia a kurátor, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Anna Bartuszová, Soňa Bartuszová, supervízia nad obrazovou časťou, výber fotografií a vizuálny koncept.

 

Vydavateľ: Archív Marie Bartuszovej, Košice, 2021, spoluvydavateľ: Mestská galéria, Rimavská Sobota,

ISBN: 978-80-971240-1-4, EAN: 9788097124014

Zaradenie: Výtvarné umenie, Sochárstvo, monografie

Editorka: Gabriela Garlatyová a kol. autorov: Ruth Noack, Joanna Mytkowska, Jan Verwoert, Vladimír Beskid, Jazyk: slovenský

Väzba: tvrdá, Formát: 243 × 286 mm, Rozsah: 568 strán, Grafický dizajn: Matúš Lelovský

Dátum vydania: november 2021

 

Vydanie publikácie Štefan Balázs, 2011 – 2021. Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021

Anotácia:

Monografický katalóg Š. Balázsa predstavuje jeho tvorbu výberom malieb a kresieb z ostatných 10 rokov a prináša bohatý obrazový prehľad členený do troch oddielov: Kruhy, Siete a špirály, Krčenie plochy – skladanie tvaru – nájdenie nového tvaru. Tri odborné štúdie, prvá od historičky umenia Evy Kapsovej, ďalej od teoretičky umenia a kurátorky Aleny Vrbanovej, ktorá sa tvorbe Š. Balázsa dlhodobo a prínosne venuje a eseje od historičky umenia a pamiatkárky Zuzany Labudovej pojednávajú o kontextualite diela Š. Balázsa, tematike a jeho programe ako aj o jeho špecifických autorských prístupoch. Úvodnú štúdiu pripravila G. Garlatyová, editorka publikácie. Grafickým dizajnérom knihy je Patrik Ševčík.

 

Štefan Balázs je geometrický abstrakcionista. Jeho maľbu by sme určite mohli charakterizovať aj takto a uvažovať o nej v súvislosti s tendenciou geometrickej abstrakcie, prípadne ďalšími tendenciami ako op-art, minimalizmus či neo-geo. V zásade by sme mali teda vychádzať z komparácií s inými maliarskymi dielami, ktoré nám jeho maľba „pripomenie“. Iste je podnetné vytvárať analógie, ktoré nám umiestňujú diela umenia do medzinárodného kontextu, zobrazujú sa v ňom, umiestňujú. Vytvárajú určitý základ, platformu, pretože geometrická abstrakcia je ako princíp pomerne uzatvoreným priestorom umenia, má svoje dejiny, témy, zámery, aj avantgardnú agendu, ktorá je predmetom postmoderného prehodnocovania, čím sa však jej hegemónnosť otvára.

Štefan Balázs, 2011 – 2021

Vydala Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021

ISBN 978-80-971240-3-8

Editorka: Gabriela Garlatyová

Autorky textov: Eva Kapsová, Alena Vrbanová, Zuzana Labudová

Grafický dizajn: Patrik Ševčík

Recenzie: Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Katarína Bičanová

Preklady do angličtiny, English Translations: Katarína Bičanová

Jazykové korektúry, Proofreading: Martin Ceber

Autorky:

 

Mgr. Gabriela Garlatyová, Ph.D. (1972). Historička umenia. Je kurátorkou Archívu Marie Bartuszovej v Košiciach, pôsobí ako kurátorka Mestskej galérie v Rimavskej Sobote a na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, kde prednáša o umení druhej polovice 20. storočia. Venuje sa súčasnému umeniu, najmä maliarstvu a sochárstvu obdobia 60. – 80. rokov so zameraním sa na tvorbu ženských autoriek.

 

Prof. PhDr. Eva Kapsová, PhD. (1954). Estetička a teoretička výtvarného umenia. Pôsobí v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie (ÚLUK) na Filozofickej fakulte UKF v Nitre a Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo výskume sa zameriava na problematiku interpretácie umeleckého diela, semiotiku vizuálnych fenoménov a teóriou a históriou súčasného výtvarného umenia. Je autorkou viacerých katalógov k výstavám súčasného umenia, na ktorých sa kurátorsky podieľala.

 

PhDr. Alena Vrbanová, PhD. (1960). Historička, teoretička a kritička umenia. V rokoch 1984 – 2007 pôsobila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici ako kurátorka zbierok a výstav; v rokoch 1992 – 1995 a 1999 – 2007 ako riaditeľka. Od roku 2003 pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zameriava sa na výskum a reflexiu umenia 2. polovice 20. storočia a na oblasť umeleckej grafiky. Kurátorsky realizovala viacero významných autorských a tematických výstav slovenského umenia.

 

Mgr. Zuzana Labudová, PhD. (1974). Historička umenia. Pôsobí ako odborná radkyňa na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach a je externá vyučujúca dejín umenia na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa dejinám a teórii architektúry so zameraním na 19. storočie, pamiatkovej ochrane, dejinám dizajnu a súčasnému dizajnu, kritike, výskumu architektúry a príležitostne aj kurátorskej činnosti.

 

 

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor jej autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

Vydanie publikácie Zborník MG RS 2017 – 2021/2022, Mestská galéria Rimavská Sobota, 2021

ISBN 978-80-971240-2-1

Editorka: Gabriela Garlatyová

Anotácia: Zborník textov a obrazovej dokumentácie výstavnej činnosti od roku 2017 v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote.

Autori textov: Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Juraj Čarný, Krisztián Szabó, Juliana Mrvová, Katarína Damjanovová, Norbert Lacko, Štefan Balázs, Marianna Brinzová, Martina Vyskupová, Zuzana Gažíková, Róbert Repka, Martina Bábinová, Jana Babušiaková, Viktor Čech

Autori publikovaných diel: Patrícia Koyšová, Juliana Mrvová, Martin Knut, Peter Rónai, Boris Németh, Mira Gáberová, Jana Bialová, Rastislav Sedlačík, Dominika Kačkošová, Ľudmila Machová, Daniela Chrienová, Pavol Rusko, Juraj Rattaj, Juraj Florek, Juraj Toman, Erika Miklóšová, Kati Madarász Decsi, Martin Kudla, Daniela Krajčová, Viktor Fuček

Autori fotografií: Vlado Eliáš, Marek Halász, Michal Huba, Eva Benková (aj predtlačová príprava), Dominika Jackuliaková, Archív MG RS: Štefan Balázs, Attila Gecse

Grafický dizajn: Patrik Ševčík

Jazykové korektúry: Gabriela Garlatyová, Martin Ceber, Katarína Bičanová

OBSAH

Rok 2017

Gabriela Garlatyová, Štefan Balázs: Bienále maľby VI.?, Abstrakcia / metóda a metafora

Rok 2018

Gabriela Garlatyová: Patrícia Koyšová, Focus

Gabriela Garlatyová: Juliana Mrvová, Päť miliónov ustríc pod Brooklynským mostom

Richard Gregor: Martin Knut, Tušíte, že neviete, čo cítite?

Recenzia výstavy/ Juraj Čarný: Od reklamy sa vrátil k umeniu, Martin Knut je charizmatický rozprávač príbehov o našom živote

Richard Gregor: Peter Rónai, mal i art

Krisztián Szabó: Generácia  X a Y, Fórum mladých architektov – Fiatal Építészek Fóruma

Ibolya Mihóková, Nedopovedané, In memoriam

Rok 2019

Gabriela Garlatyová: Nákupy a dary, diela zo zbierkového fondu Mestskej galérie, Rimavská Sobota

Gabriela Garlatyová: Boris Németh, Portrét SK

Gabriela Garlatyová: Mira Gáberová, Skladanie

Juliana Mrvová: Slečny od maliarskeho stojana

Katarína Damjanovová: Jana Bialová, Tajomstvá

Rok 2020

Noro Lacko: Rastislav Sedlačík, 18192020

Štefan Balázs: Dominika Kačkošová, Rituály

Marianna Brinzová: Ľudmila Machová, Emittance

Martina Vyskupová: Daniela Chrienová, Vanishing Point

Zuzana Gažíková: Pavol Rusko, Pod rúškom svetla

Róbert Repka: Juraj Rattaj, Zootopia

Rok 2021

Štefan Balázs a Gabriela Garlatyová: Juraj Florek, Juraj Toman, Nočná smena

Gabriela Garlatyová: Erika Miklóšová, Modulovať. Mať zmyslové zážitky a čítať prírod

Martina Bábinová: Kati Madarász Decsi, Zemobrazy…

Štefan Balázs: Martin Kudla, Cluster / Vzhluk

Jana Babušiaková: Daniela Krajčová, Pod stromami

Viktor Čech: Viktor Fuček, Splietanie realít

Plán Výstav 2022

Gabriela Garlatyová: Zbierka umenia Mestskej galérie, Rimavská Sobota, Zoznam prírastkov: Akvizície a dary od roku 2016

Gabriela Garlatyová: Činnosť galérie, organizačná štruktúra, štatistické údaje

 

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor jej autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.